Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma KMLogic Konrad Malec, Wólka Łosiniecka 61, 22-672 Susiec, NIP: 9211833032.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wólka Łosiniecka 61, 22-672 Susiec lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: agisense@gmail.com
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.
 5. Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych:
  • cele marketingowe - nazwa/imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, region;
  • odpowiedź na zapytanie - nazwa/imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, lokalizacja (w tym dokładne koordynaty GPS miejsca zainteresowania),
  • realizacja umowy - dane wymagane przez obowiązujące przepisy do celów rachunkowych i podatkowych.
 6. Udostępnianie Administratorowi swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania oferowanych usług.
 7. Administrator może udostepniać Państwa dane osobowe innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zleconych usług. Mogą być to takie podmioty jak:
  • firmy wykonujące usługi przewozowe, kurierskie oraz pocztowe,
  • firmy wykonujące usługi księgowe i rachunkowe,
  • rejestry dłużników,
  • podmioty upoważnione do uzyskania wzmiankowanych danych na podstawie obowiązującego prawa, tj. sądy, organy podatkowe, organy ścigania itp. - jednak wyłącznie na podstawie ważnego wezwania.
 8. Poza wymienionymi wyżej sytuacjami, Państwa dane są poufne i nie będą udostępniane.
 9. Okres przechowywania Państwa danych:
  • dane przechowujemy przez czas niezbędny do właściwej realizacji czynności związanych z usługą,
  • w zakresie realizacji celów marketingowych, do czasu realizacji umowy lub momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  • dane, archiwizowanie których jest wymagane przez przepisy podatkowe i o rachunkowości - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - 5 lat,
  • dane, niezbęne do ochrony przed roszczeniami - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - 10 lat,
 10. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www, media społecznościowe oraz rejestry urzędowe.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  przenoszenia danych osobowych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: agisense@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Wólka Łosiniecka 61, 22-672 Susiec.
 13. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych KMLogic Konrad Malec